O odpadech

Obecně závazná vyhláška obce Hosty č.1/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Hosty vydává dne 29.2.2008 podle ustanovení §15 zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písmene a/ a §84 odst. 2 písm. č. 128/2000 Sb. O obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad v Hostech(dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů pokud zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou poviny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající za jednu fyzickou osobu

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba polatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 500,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Čl. 4
Splatnost

Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. každého roku.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník podle čl.2 písm.a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2) Poplatník podle čl. 2 písm.b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové ponnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.,

Čl. 6
Sankce

Nebude- li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 7

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce uložit pokutu podle ustanovení §37 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

Čl. 8

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací(poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací(poplatková) povinnost vznikla.
2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl.10

Pro osoby mladší 6-ti let a osoby starší 70-ti let, které jsou poplatníky dle čl. 2 písm. a) se sazba poplatku snižuje o 50%.

Čl. 11

Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad č.2/01 ze dne 1.1.2002 se zrušuje

Čl. 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.2008