I s námi můžete komunikovat prostřednictvím datových schránek.

ID datové schránky obce Hosty: ijbamr6

Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

K čemu je určena

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Zřízení datové schránky pro FO

 • bezplatně na žádost fyzické osoby

Náležitosti žádosti

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
 • rodné příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
 • státní občanství, není-lifyzická osoba státním občanem ČR,
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby.

Způsoby podání žádosti

 • vyplněnou žádost předáte osobně na podatelnu ministerstva vnitra,
 • vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem zašlete poštou na adresu ministerstva vnitra,
 • elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz (žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem,
 • na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

Všechny další důležité informace vztahující se k datovým schránkám naleznete na www.datoveschranky.info