Hodnotící zpráva za rok 2016 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu“ za DSO – SMO Vltava – Jihočeský kraj IČ 69092061

 

Podkladem pro vypracování číselné části „zprávy“ jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné o stručné, ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí, které z účetních výkazů nelze zjistit.

Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu  v  hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

 

 

priloha-vzor-a-osnova-hodnotici-zpravy-vltava-16
 
 

Závěrečný účet SMO Vltava - fin-2-12-2016
 
 

Závěrečný účet SMO Vltava - rozvaha-2016
 
 

Závěrečný účet SMO Vltava- prezkum-hospodareni-2016