O místních poplatcích 

Obec Hosty

Obecně závazná vyhláška č. 1. /2004 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Hosty vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10, písm. d) a 84, odst. 2 pism. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Obec vybírá tyto místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z ubytovací kapacity
2) Řízení o poplatcích uvedených v čI. 1 odst. 1 této vyhlášky vykonává obecní úřad Hosty, dále jen (správce poplatku), a při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Hosty.
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne,
kdy vznikla poplatková povinnost.
3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích.

Čl. 4
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku se stanoví ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích, ve
znění platném od 1.1.2004, zákon č. 229/2003 Sb.
2) Sazba činí 60,- Kč za jednoho psa a kalendářní rok.
3) Sazba za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje o 50%.

ČI. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká prvním. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.

ČL. 6
Osvobození od poplatku

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
2) Osvobození od poplatku ze psů zaniká , zanikne-li důvod osvobození.

ČI. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření do 31.3. každého roku.

Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

ČI.8

Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

ČI. 9

1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat k 30.3., 30.6., 30.9., a 31.12.každého roku a ve stejném
termínu jej odvést na účet obecního úřadu.
2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.

ČI. 10
Sazba poplatku a jeho splatnost

1) Sazba poplatku činí od 1.6. do 30.9. každého roku 6,- Kč, od 1.10. do 31.5. 3,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
3) . Od poplatku jsou osvobozeni .
a) osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým
byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci
b) osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let nebo osoby, na které náležejí přídavky na
děti(výchovné), vojáci základní služby a osoby, které vykonávají civilní službu.
4) Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu..

Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 11

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí:

– provádění výkopových prací
– umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
– poskytování prodeje a služeb
– umístění staveních zařízení
– umístění reklamních zařízení
– umístění skládek
– vyhrazení trvalého parkovacího místa
– užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce užívání
prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Čl. 12
Veřejné prostranství

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru .
2) Poplatek je určen na tyto parcely:
3438/6,3438/1,3438/8,1462,1422/1,1422/2,1423/4,1423/5

Čl. 13
Poplatník

I) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čt 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.
2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.

Čl.14
Sazby poplatku

1) Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného
prostranství a každý i započatý den 10,- Kč. 2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích. 3) Od poplatku jsou osvobozeni fyzické a právnické osoby v případech:
Pokud užívají veřejné prostranství podle článku 11 a jsou vlastníky pozemku
Akce, jejichž výdělek je určen na charitativní činnost
Sportovní a kulturní akce pořádané bez vstupného Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.,

Čl.15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo, až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
2) Poplatek je splatný před započetím činnosti na veřejném prostranství.

Část V
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 16

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 17

1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.
2) Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl 8, odst. 2 této obecně
závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.

Čl. 18
Sazba poplatku a jeho splatnost

1) Sazba poplatku činí od 1.6.do 30.9.4,- Kč a od 1.10. do 31.5. 2,- Kč za každé využité
lůžko a den.
2) Poplatek je splatný k 30.3.,30.6.,30.9. a 31.12.
3) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích.

Část VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 19

1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čt 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, bankovním převodem na účet obecního úřadu.
4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 20
Sankce

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona.

Čl. 21

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 22

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 1.7.1994 o místních poplatcích.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004
…………………………………… ……………………………
Josef Hladeček Jan Panoch
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 1.12.2003
Sejmuto dne 19.12.2003