Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

OBEC Hosty

Zastupitelstvo obce Hosty

Obecně závazná vyhláška

obce Hosty

č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hosty

Zastupitelstvo obce Hosty se na svém zasedání č. 1/15 dne 20. 3. 2015 usnesením č. 25 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hosty, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
 2. a) Biologické odpady (rostlinného původu)
 3. b) Papír,
 4. c) Plasty včetně PET lahví,
 5. d) Směsné sklo,
 6. e) Kovy,
 7. f) Nebezpečné odpady,
 8. g) Objemný odpad,
 9. h) Směsný komunální odpad.
 10. i) Nápojové kartony
 11. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) ,g) a i).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu dle čl. 2 odst. 1 písm.b),c),d),e)

 1. Tříděný odpad (papír, sklo, nápojové kartony, plasty a kovy) je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci u staré váhy – pod bývalým areálem JZD.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 4. a) Papír – barva modrá
 5. b) Plasty, PET lahve – ukládá každá domácnost do žlutých pytlů (k vyzvednutí na obecním úřadě) a ty se umístí do kovové ohrady u váhy
 6. d) Směsné sklo – barva zelená
 7. e) Nápojové kartony – ukládá každá domácnost do červených pytlů (k vyzvednutí na obecním úřadě) a ty se umístí do kovové ohrady u váhy
 8. f) Kovy – barva žlutá – patří sem plechovky od nápojů a konzerv, zmačkatelná víčka od jogurtů, termixů, folie od tavených sýrů a čokolád, kovové šroubovací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic (ne plíšky od piva), misky od buchet, paštik, prázdné kovové obaly od kosmetiky, prázdné kovové tuby od mastí, past a krémů, ešusy, příbory, hliníkové součástky od přístrojů apod. Do tohoto odpadu nepatří plechovky od barev, kovové obaly od jedů a zapáchající obaly.
 9. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

Čl. 4

Ukládání biologického odpadu – podle čl. 2, odst. 1 písm. a)

 

Biologické odpady je možné odkládat u váhy do přistavených kontejnerů  označených k ukládání biologického odpadu (rostlinného původu). Kontejnery se budou přistavovat vždy na poslední víkend v měsíci. Odložený odpad bude hned po víkendu odvezen do kompostárny.

Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.

 

Čl. 5

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu podle čl. 2, odst. 1 písm.f)

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně na obecním úřadem Hosty předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na webovém portálu obce: www.hosty.cz
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6

Sběr a svoz objemného odpadu podle čl. 2, odst. 1 písm.g)

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob, např. koberce, matrace, nábytek.
  2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase, na webovém portálu obce:www.hosty.cz.
  3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 7

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 2. a) typizované sběrné nádoby jsou popelnice, kontejnery a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 3. b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
  2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
  3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Hosty.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015.

František Matějka – starosta obce

VYVĚŠENO: 31. 3. 2015

SEJMUTO: